A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-4.1.4-16

A pályázat célja:

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Igényelhető támogatás:

Egyéni beruházás esetén maximum: 1 milliárd forint
Kollektív beruházás esetén maximum: 2 milliárd forint

Támogatható tevékenységek

Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,

 • geotextíliák elhelyezése,

 • tározó terek vízzáró szigetelése,

 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),

 • partvédő művek, földművek kialakítása

Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,

 • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,

 • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

  • öntözőgépek,
  • szivattyúk,
  • szűrők,
  • csővezetékek,
  • szerelvények,
  • távvezérlő rendszerek,
  • meteorológiai állomás,
  • talajszondák,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

 • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,

 • szűrőmező kialakítása,

 • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,

 • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,

 • szükséges átemelők,

 • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

  • új ön tözőgépek telepítése,
  • új csővezetékek,
  • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
  • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
  • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
  • talajszondák telepítése,
  • szivattyútelepek felújítása,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,

 • földmedrű csatornák burkolása.

Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,

 • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

Támogatási intenzitás: 40-80%

Támogatást igénylők köre:

Rendelkeznek legalább 6000 STÉ (az STÉ kalkulátor ide kattintva elérhető) üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)

A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség:

 • Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

Támogatási intenzitás:

Budapest és Pest megye: 40%
Budapesten és Pest megyén kívül: 50%

Kollektív beruházás esetén: +20%

Fiatal gazda pályázó és kollektív beruházás esetén +10% támogatási intenzitás

Amennyiben egy konzorciumi formában benyújtott támogatási kérelem összes résztvevője fiatal gazda, úgy a támogatási intenzitás: 80%

Nem támogatható tevékenységek:
Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • Működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök vásárlása

 • Meliorált utak kialakítása esetén: drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása.

Egyéb elvárások:
A pályázónak létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek kell vállalnia:

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a  foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.

A fejlesztés megvalósításának helyszíne:
Magyarország

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje és módja:

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztus 3. napjáig vagy forráskimerülésig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2020. április 1.
2020. augusztus 3.

Előminősítést kérek