Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

(VP6-6.4.1-21)

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja

A Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Kik igényelhetik a támogatást?

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (beleértve az őstermelőket) akik együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

 • Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatás formája, mértéke

A Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A pályázat keretösszege 50 milliárd Forint.

Igényelhető támogatás: maximum 100 millió Ft

Támogatási intenzitás: 50-70%

Elszámolható költségek

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek:

 • Projekt előkészítés költségei
 • Beruházások
 • Szolgáltatásvásárlások költsége
 • Projektmenedzsment költségek
 • Immateriális javak beszerzése

A Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése felhívás keretében saját teljesítésre és egyszerűsített elszámolásra nincs lehetőség. A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
(min. 1 db kötelező)

 • Újonnan építendő szálláshely létesítése

 • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése

 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése

 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése

 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása)

 • Eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.

 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment

 • Ingatlan vásárlása

 • Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig)

 • A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása

 • Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése

 • Kiegészítő infrastruktúra kiépítése

 • Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig)

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások

 • Élő állatok és mezőgazdasági/gazdasági célt szolgáló növények beszerzése

 • Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések

 • A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése

 • A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése

 • Kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése

 • Fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése

 • Helyi közút fejlesztése

 • Mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése

[trustindex data-widget-id=7f50313498590318a05d42cad3]

Kötelező vállalások

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból is állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Kizáró tényezők

 • Olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban

 • A fejlesztéssel érintett település a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségeken kívül helyezkedik el

 • A “Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” felhívás tekintetében már rendelkezik Támogatói Okirattal

 • Olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amely korábban az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le, rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal.

A pályázatok benyújtásának határideje

A Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése pályázat esetében a támogatási kérelmek beadása szakaszokban történik.

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.

Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.

Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.

Negyedik szakasz:2022. március 23. – 2022. április 6.

Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

A nyertes pályázatok kiválasztása standard eljárás (pontozási rangsor állítás) szerint történik, a pályázati anyag kidolgozottsága alapján kerül megállapításra.

Az alábbi mezők kitöltésével kérheti díjmentes felmérést, amely megmutatja mekkora eséllyel tud indulni a pályázaton.