Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása.

Önállóan támogatható tevékenységek:

a.) a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, (átállási támogatás) 

b.) az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása (fenntartási támogatás)

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

Jogosultsági kritériumok:

 • 1.) A támogatással érintett terület minimum 1 ha
 • 2.) A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha

 • 3.) A támogatás teljes időtartama alatt szükséges érvényes szerződés megléte haza
  akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel

 • 4.) A teljes ellenőrzési idő alatt szükséges az ellenőrzés, tanúsítás megléte; szerepelni kell
  valamely ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában

 • 5.) Egy terület nem lehet egyszerre AKG-ban is

 • 6.) Jelenleg AKG-ben szereplő terület esetén is lehet áttérni ökológiai gazdálkodásra; de csak
  az AKG-ben érintett teljes területtel van lehetőség

Kötelezettségek:

 • 1.) A kötelezettségvállalás 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.
 • 2.) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási
  időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.

 • 3.) Kötelező gazdálkodási napló vezetése

 • 4.) támogatást igénylő köteles a támogatói okirat hatálybalépését követően ökológiai
  gazdálkodási képzésen részt venni

Követelmények:

 • 1.) Támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie

 • 2.) A szántó és ültetvény földhasználati kategória esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet évente szükséges elkészíteni, talajvizsgálati eredmények, vagy – amennyiben releváns – levélanalízis alapján, vagy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján, a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigény figyelembevételével.

 • 3.) Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken a támogatási kérelem beadásakor és a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható.

 • 4.) Ültetvény földhasználati kategória esetében a fa-, illetve tőkehiány nem haladhatja meg a 15%-ot.

 • 5.) Az ültetvény földhasználati kategóriában a faiskola és csemetekert kivételével a 11. számú melléklet szerinti minden gyümölcsfaj támogatásra jogosult.

 • 6.) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre, rizsre és zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével.

 • 7.) Az aromás, gyógy- és fűszernövények a zöldségnövények után járó támogatási összegre jogosultak.

 • 8.) A kötelezettségvállalás időszaka alatt a támogatást igénylőnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében az egyik évben a szántóföldi növénytermesztés, a másik évben pedig a zöldségtermesztés támogatási összegét igényelje a termesztett növény figyelembevételével.

 • 9.) Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében támogatható.

 • 10.) Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében, amennyiben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes ezzel érintett területen átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év kell biztosítani saját legeltethető állat (szarvasmarha, és/vagy bivaly, és/vagy ló és/vagy, szamár, és/vagy juh, és/vagy kecske) tartásával a kötelezettségvállalás időszakának teljes időtartama alatt.

 • 11.) Amennyiben a támogatást igénylő vegyes vagy keverék hasznosítást jelöl meg egy adott táblára a kifizetési igénylésében, amely tábla az alábontások alapján zöldség és szántóföldi kultúrát is tartalmaz, abban az esetben az adott tábla szántóföldi növénykultúraként kerül elszámolásra

Ültetvény kivágása és újratelepítése:

 • 1.) Amennyiben a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja eltér egymástól, akkor az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges.
 • 2.) Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de az új telepítésű ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor az újratelepített területre a támogatási összeg meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti alacsonyabb támogatási mérték kerül figyelembevételre.

 • 3.) Amennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhető, mint a kivágott növényfajra, úgy a támogatást igénylő részére az újratelepített terület vonatkozásában a támogatási összeg meghatározásánál az alacsonyabb támogatási összeg kerül figyelembevételre.

 • 4.) Amennyiben a támogatást igénylő az (1) bekezdéstől eltérően a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részét kívánja csak kivágni és újratelepíteni, azt abban az esetben teheti meg, ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület új telepítésű ültetvényrésze továbbra is ugyanazon ültetvénycsoportban marad.

 • 5.) az ültetvény újratelepítését a kivágással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül kell elvégezni

Támogatási kérelem benyújtása: 2018.12.01.-2018.12.15.

Támogatás mértéke:

1. Áttérési támogatás esetén

KategóriaÖsszeg (euró/ha/év)
Szántóföld:242
Zöldség:516
Almafélék:1040
Szőlő:873
Egyéb gyümölcs:734
Gyepgazdálkodás:147

2. Fenntartási támogatás esetén

KategóriaÖsszeg (euró/ha/év)
Szántóföld:172
Zöldség:366
Almafélék:802
Szőlő:647
Egyéb gyümölcs:568
Gyepgazdálkodás:147

Pályázat menete:

1.)

be kell azonosítani a területeket – földmérés (EOV koordináták vagy shape file)

2.)

pályázat elkészítés, beadás

3.)

évente a kifizetési kérelmet az egységes kérelemben (Tera – területalapú támogatási
kérelem) kell jelölni, az adott táblára, területre

4.)

évente szükséges a gazdálkodási naplót elkészíteni és elektronikusan beküldeni

5.)

évente kell tápanyag-gazdálkodási tervet készíteni

6.)

évente ellenőriz a tanúsító szervezet

Az elbírálás pontozásos rendszer alapján kerül meghatározásra, előnyt jelent például a felsőfokú végzettség, szaktanácsadói szerződés.

Nagy Petra

+36 70 240 8035