Pályázati fogalmak

Operatív Program (OP):

Olyan programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá. Prioritásokra bomlik, amelyek intézkedésekből állnak. Magyarországon a 2014-2020 közötti periódusra 10 OP készült:

 • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP),
 • Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP),
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP),
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP),
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP),
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
 • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP),
 • Vidékfejlesztési Program (VP)

De minimis támogatás:

BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE szerint kapcsolt vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak (63 millió Ft kb.), közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény. E jogcímen azonban nem részesülhetnek támogatásban az exporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

EGT: Európai Gazdasági Térség.

Az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai által létrehozott intézmény, az Európai Unió Egységes Piacának  kiterjesztése azoknak az országoknak a piacgazdaságával, amelyek nem kívánnak az Európai Unió politikai közösségében tagként részt venni.  A közös piac négy szabadsága a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása, melyek megteremtik a tagok közötti szabad versenyt (tagjai: uniós tagországok és Izland, Norvégia, Liechtenstein. Svájc nem, de amúgy igen.)

Barnamezős terület/ beruházás:

Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

 • a területen építmény/épület található meg,
 • a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
 • a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
 • az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:
  Pl:

  • a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló
   területek, vagy
  • honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy
  • hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes,
   radioaktív stb.), vagy
  • mezőgazdasági üzemi terület

A barnamezős beruházásokat a pályázat sok esetben plusz pontszámmal értékelik.

Zöldmezős beruházás: 

A zöldmezős beruházás olyan új ipari vállalkozást jelöl, amely korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területen jön létre. A telephely teljes egészében
újonnan létesül építészeti, üzemi előzmények nélkül. Előnye, hogy nincsenek sem elrendezési, sem funkcionális, sem építési megoldási megkötöttségek. Hátránya az infrastruktúra kiépítési – bekötési igénye és a szigorú környezetvédelmi szabályozás (bár ez utóbbi ipari parkban történő beruházás esetén jelentősen csökken.) Általában egy sík, tereptárgyaktól mentes, lehetőleg városhoz közeli területet választanak ki. A földtörvény szavaival élve egy zöldmezős beruházás a föld végleges kivonása a művelés alól. Az erre vonatkozó irányelvek szerint lehetőleg a gyengébb termőképességű területeket kell így hasznosítani, illetve, hogy az igénybevétel a szükséges legkisebb mértékre korlátozódjék. A kivonás engedélyköteles, az engedélyt a földhivatalok adják ki, s utána földvédelmi járulékot kell fizetni. A zöldmezős beruházás haszna, hogy a legtöbb újonnan foglalkoztatott a hazai átlagnál valamivel jobban fizetett munkához juthat (különösen az ipari parkokban), a
beruházó nyereségre tehet szert, az önkormányzat adóbevételhez juthat.

Rendezett munkaügyi kapcsolatok:

Nem részesülhet állami támogatásban az a munkaadó, amely a rendezett munkaügyi kapcsolatok fogalmának szóló nem felel meg. Az alábbi esetekben biztosan rendezetlennek számít a munkaügyi kapcsolat:

 1. ha nem jelentjük be időben alkalmazottjainkat,
 2. a törvény így szól: „a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül,” Art.) 16. § (4) a)
 3. az életkori feltételekre vonatkozó (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértjük. Általánosságban elmondható, hogy „munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte.”
 4. munkabér mértékére és a kifizetés határidöjére vonatkozó rendelkezések megsértése. Nem tartjuk be a vonatkozó minimálbéreket, nem tartjuk be a
  munkaszerződésben vállalt munkabér fizetési határidőt.
 5. megsértjük az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményeit.

Esély-egyenlőség:

Egyenlő esély a munkahelyekhez jutáshoz, azonos szintű bérezéssel és szociális kedvezményekkel egy adott társadalmi-gazdasági összefüggésben. Az elv
egyenlőtlen elbánást tehet szükségessé a diszkrimináció kompenzációja céljából.

Gantt táblázat:

Olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges időt (év, hónap, hét, esetleg nap) tartalmazza. kép*

Köztartozás mentesség:

A vállalkozás szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha nincs fent rajta egy vállalkozás az nem feltétlen probléma! Közbeszerzéseken induló cégeknek fontos itt fent lenni.

Gazdasági társaság:

Alatt természetes személyek, jogi személyek által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaságot
értünk. Fajtái: Kft, Rt, Bt, közkereseti társaság

Horizon2020 (H2020):

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikája 2014-2020 év között. A program közel 79 milliárd eurós (kb. 26.000 milliárd Ft)
költségvetéssel gazdálkodik. A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes. A pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás. Angolul
jelennek meg a kiírások és a pályázatot is angolul kell benyújtani (jellemzően).

Konzorcium:

Több nem kapcsolt és partner vállalkozás csoportja

Klaszter: 

egy meghatározott, regionális gazdasági terület termék- és szolgáltatás alapon szerveződött vállalkozásaiból áll, olyan helyileg koncentrált vállalati kooperációs hálózat, amelynek tagjai formális és informális kapcsolatban vannak egymással, ennek alapján, információt, árukat és szolgáltatásokat cserélnek.

Hátrányos helyzetű munkavállaló: 

Az a személy, aki:

 •  az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy
 •  nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy
 •  50 éven felüli személy; vagy
 •  egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
 •  valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alul reprezentált nemi csoportba tartozik;
  vagy
 •  egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen

Innovatív termék vagy szolgáltatás: 

Egy már meglévő termék vagy szolgáltatás az adott vállalkozás által továbbfejlesztett változata, vagy teljesen új. Továbbá az adott vállalkozás
által kifejlesztett, korábban még nem létező termék vagy szolgáltatás.

Induló vállalkozás: 

Az induló vállalkozás fogalma azt jelenti, hogy a pályázónak nincs teljes lezárt pénzügyi éve (január 1-től december 31-ig)

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: 

Ha állami vagy egyéb támogatás nélkül, vélhetően csődbe menne.
Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülnek:

 • az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét, korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
 • olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
 • ha megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak,
 • ha fizetésképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene

Kapcsolt vállalkozások: 

Azok a vállalkozások, amely rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó) egy másik vállalkozásban, jogosult
valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorlására, jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét…

Partner vállalkozások: 

 • amely az alábbiak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és
 • amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése – jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján – legalább 25%.

Önálló vállalkozás:

Az a vállalkozás, amely nem minősül partnervállalkozásnak, illetve kapcsolódó vállalkozásnak.

Irányító Hatóság (IH): 

Az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóságok. Az Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó egységek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. Például gazdaságfejlesztési programok ezen feladatát a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el.

Pontozási rendszerek, azaz milyen típusai vannak a pályázatok bírálatainak? 

Az uniós vissza nem térítendő források jelentős többségének döntéshozatala az egyszerűsített és hagyományos eljárású pályázatok bírálati rendszerbe tartozik. Ezeken túl megkülönböztetünk még 2 fordulós és kiemelt projektek elbírálási rendszerét is.

Az egyszerűsített eljárású pályázat – Normatív támogatások elbírálása:

1. lépés: A formai és a jogosultsági értékelés
A pályázat beérkezését követően első körben az ún. „Befogadási alap-kritériumok” vizsgálata (benyújtási határidő, példányszám, formátum, költség határok stb.) történik meg. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg ezeknek az alapfeltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben az alapfeltételek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a Közreműködő Szervezet (a pályázatok döntés-előkészítését, a szerződéskötést, a finanszírozást, nyomon követést és ellenőrzést végzik) megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, illetve hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal, maximum 15 napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel.

2. lépés: A döntés
Amennyiben a pályázat megfelel a Pályázati útmutatóban meghatározott, a befogadáshoz szükséges befogadási alap-kritériumoknak (jogosultsági feltételek), illetve a hiánypótlás keretében meghatározott hiányosságok, hibák az ott meghatározott módon és határidőben pótlásra, illetve javításra kerültek, a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 15 napon belül befogadásra és egyúttal támogatásra kerül. A támogatás tényéről és a támogatói döntés dátumáról a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, támogató levél megküldésével értesíti.

A hagyományos eljárású pályázatok bírálati rendszere (pontozásos)

1. lépés: A formai és a jogosultsági értékelés
A pályázat beérkezését követően itt is első körben az előzőekben már említett, „Befogadási alap-kritériumok” vizsgálata történik meg. Amennyiben az alapfeltételek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott jogosultsági feltételeknek. Ellenkező esetben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, illetve hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a
Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal, maximum 15 napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. Ha megállapítható, hogy a jogosultság szempontjai a hiánypótlást követően sem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett az indokok megjelölésével az értékelési határnaptól, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásának határidejétől számított 15 napon belül elutasítja a pályázatot.
Ha a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, úgy a projekt támogatása érdekében módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges – természetesen csak abban az esetben, ha az adott pályázati lehetőség még nem zárult le.
Amennyiben a pályázat megfelel a Pályázati útmutatóban meghatározott, a befogadáshoz szükséges befogadási alap-kritériumoknak (jogosultsági feltételek), a pályázat befogadásra kerül. A befogadás írásban történő megerősítés arról, hogy a projekt a – részletes vizsgálat végső eredményétől függően – megfelel a kiírásban meghatározott feltételeknek. A befogadás tényéről a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban értesíti. Ez a nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, még nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését.

2. lépés: A tartalmi értékelés
A befogadásra került pályázatok tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e, a pályázatban ismertetett projekt megfelel-e a projekt-kiválasztási szempontoknak. Ha a pályázatban található információ nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz, a Közreműködő Szervezet egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel a pályázónak.
A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat a Pályázati útmutató tartalmazza. Az értékelések általában pontozásos eljáráson alapulnak, és egyértelműen meghatározásra kerülne azok a minimális pontszámok, amely alatt egy pályázati projekt semmilyen körülmények között nem támogatható.
A Közreműködő Szervezet minden befogadott pályázatról értékelő lapot készít.

3. lépés: A bírálat

A Bíráló Bizottság döntési javaslatot tehet:

 •  a projekt javaslat támogatására;
 •  csökkentett összköltséggel történő támogatására és/vagy feltételekkel történő
  támogatására vagy
 •  a projekt javaslat elutasítására.
  Az esetleges forráshiány miatt nem támogatható, de a minimális pontszámot megkapott
  projektjavaslatokból tartaléklista képezhető, amiket a további forrás rendelkezésre állása
  esetén támogatásban részesítheti.

A Bíráló Bizottság egyébként újraértékelheti a pályázatot, és a szakmai értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot is tehet. A Bíráló Bizottságnak továbbá joga van szükség szerint a javaslattételt elnapolni egyes kérdések tisztázása céljából. Ilyen esetekben a végleges döntés előtt tisztázó kérdést küldenek ki a pályázónak (általában e-mailben a gyorsabb ügyintézés végett), viszonylag rövid válasz határidő mellett.
A Bíráló Bizottság döntési javaslata az IH-k vezetőihez vagy az általuk felhatalmazott személyhez kerül döntésre.

A Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a támogatás odaítéléséről. A döntésről szóló tájékoztatást követően a pályázó jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban foglaltakat megismerni, betekintést kérni a bírálati lapokba. Általában ez személyesen tehető meg.
Támogatott pályázat esetén a Miniszterelnökség a támogatási konstrukció címét, a projekt gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát a honlapján (www.palyazat.gov.hu) közzéteszi.

Előleg: 

Folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó az előleg iránti kérelmet a pályázati űrlapon külön sorban összeg szerűen jelezte, részletesen indokolta, a támogatás ennek figyelembevételével került jóváhagyásra, és a támogatási szerződés ezt tartalmazza.

Elszámolható költségek: 

Azon adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások, amelyek a projekt során elszámolhatók. Az elszámolható költségek körét minden esetben a pályázati útmutató tartalmazza. Az elszámolható költségeket felmerülését megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.

Projekt fizikai befejezése: 

A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül.

Projekt pénzügyi befejezése: 

Ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projekt megvalósítás során keletkezett elszámolható bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállító részére történő – kiegyenlítése megtörtént. A 100%-ós támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok irányító́ hatóság, EMVA-ból történő finanszírozás esetén a kifizető ügynökség által történő kiegyenlítésének napja. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerül, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma;

Új gép, termelő berendezés: 

Két évnél nem régebbi gyártású olyan gépek, termelő berendezések, melyek használatban még nem voltak.

Bankgarancia: 

A támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott  feltételek – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, okmányok benyújtása – esetében és határidőn belül a bankgarancia kedvezményezettjének (a Támogatónak) a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

Saját forrás: 

Saját forrás a támogatott által a projekthez biztosított forrás. Költségvetési intézmények esetén a projektre jóváhagyott előirányzat is saját forrásnak minősül. A saját forrás rendelkezésre bocsátásának módja: a projekt meghatározott költségeinek a folyamatos finanszírozása. A támogatott saját forrása lehet belső forrás vagy külső forrás, mindkét esetben pénzeszköz. A belső forrás a támogatott saját pénzeszköze. A külső forrást külső finanszírozók biztosítják, melynek formája lehet pl. fejlesztési hitel, kölcsön, külföldi, vagy hazai (nem központi-, nem önkormányzati költségvetési szerv által nyújtott) támogatás, segély

Külső forrás:  

Az igényelt állami támogatáson és a saját erőn felüli projekt költségeket fedező források (elkülönített pénzeszköz, tagi kölcsön, magán kölcsön, tőkeemelés, bankhitel, egyéb költségvetési, alapítványi támogatás)

Pályázati Útmutató:

A pályázat elkészítését segítő, részletes segédanyag.

Eljárásrend:

Eljárásrend alatt jelen összefüggésben az adott pályázat Irányító Hatóságának, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük

Projekt: 

A pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, vagy egyéb tevékenység, amelynek megvalósítása érdekében a pályázó támogatást igényel.

Kedvezményezett:

Az előirányzatból részesülő kérelmező, pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alapján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója.

Projektköltség: 

A projekt megvalósításához szükséges anyagi források összessége, amely a pályázati kiírás alapján az elszámolható költségeket tartalmazza.

Bázislétszám:

Az utolsó lezárt üzleti év statisztikai létszáma Statisztikai létszám: Az éves átlagos állományi létszám a kiszámolt havi átlagos létszámadatok számtani átlaga.

Statisztikai létszám:

Az éves átlagos állományi létszám a kiszámolt havi átlagos létszámadatok számtani átlaga.

Megtartott munkahely:

A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. Értéke megegyezik a Bázis létszámmal.

Projekt Előrehaladási Jelentés:

A pályázó a Támogatási Szerződés aláírását követően a Közreműködő Szervezet irányába köteles időszakonként jelentéseket nyújtani a projekt helyzetéről.

Projekt Fenntartási Jelentés:

A kedvezményezett pályázó a projekt megvalósulását követő fenntartási/vállalási időszakban a Közreműködő Szervezet számára Projekt Fenntartási Jelentések készítésére kötelezett.

Közbeszerzési eljárás:

Nem csak az állami vagy önkormányzati tulajdonban levő un. klasszikus ajánlatkérők, hanem magántulajdonban levő gazdasági társaságok is kötelesek lefolytatni állami vagy uniós támogatás elnyerése és bizonyos feltételek fennállása esetén. A 2015. november 1. óta sokkal több területen kell közbeszerzést lebonyolítani, az alábbiak szerint.
Építés/Gépbeszerzés: kb. 44 millió Ft támogatás tartalom…

Építési norma-gyűjtemény (ÉNGY):

Olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezés mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciára is (Vidékfejlesztési pályázatok esetében releváns, egyéb pályázatoknál a 3 független árajánlatot szokták használni)

Kifizető ügynökség:

a Magyar Államkincstár (Kincstár); Kollektív beruházás: kollektív beruházásnak minősül a konzorcium, a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő̋ szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt;

Referenciaár:

Az elszámolható kiadás legmagasabb összegé;

TEÁOR:

a gazdasági tevekénységek egységes ágazati osztályozási rendszere;

Annex1:

Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán szereplő termékek vonatkozásában az új Vidékfejlesztési Program számos támogatási jogcíme fogalmaz meg kötelezettségeket. Leginkább az élelmiszeri feldolgozóiparhoz kapcsolódó beruházások kapcsán találkozhatunk vele. Ebben a bejegyzésben részletes kifejtésre kerül, hogy mik is ezek a termékek, azaz mik minősülnek Annex I. terméknek.

1. ÁRUCSOPORT: 

 • Élő állatok

2. ÁRUCSOPORT:

 • Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek

3. ÁRUCSOPORT:

 • Halak, rákfélék és puhatestűek

4. ÁRUCSOPORT:

 • Tejtermékek; madártojások; természetes méz

5. ÁRUCSOPORT:

 •  Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy darabokban
  · Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat

6. ÁRUCSOPORT:

 • Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat

7. ÁRUCSOPORT:

 • Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek

8. ÁRUCSOPORT:

 • Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja

9. ÁRUCSOPORT:

 • Kávé, tea és fűszerek, a matétea kivételével

10. ÁRUCSOPORT:

 • Gabonafélék

11. ÁRUCSOPORT:

 • Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin

12. ÁRUCSOPORT:

 • Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány

13. ÁRUCSOPORT:

 • Pektin

15. ÁRUCSOPORT:

 • Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott baromfizsiradék
 • Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”))
 • Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon elkészítve
 • Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is
 • Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy tisztítva
 • Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve
 • Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék
 • Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

16. ÁRUCSOPORT:

 • Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek

17. ÁRUCSOPORT:

 • Répacukor és nádcukor szilárd állapotban
 • Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is); karamell
 • Melasz, fehérítve is
 • Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével

18. ÁRUCSOPORT:

 • Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
 • Kakaóhéj, -hártya, -bőr és kakaóhulladék

20. ÁRUCSOPORT:

 • Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből előállított

22. ÁRUCSOPORT:

 • Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon lefojtva
 • Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva
 • Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor)
 • Mezőgazdasági termékekből nyert bármilyen erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb szeszes italok és szeszes italok előállítására használt összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével.
 • Ecet és ecetpótló

23. ÁRUCSOPORT:

 • Élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok

24. ÁRUCSOPORT:

 • Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék

45. ÁRUCSOPORT:

 • Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa; parafahulladék

54. ÁRUCSOPORT:

 • Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)

57. ÁRUCSOPORT:

 • Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)